top of page

Algemene voorwaarden

B.K. Racketsport

Artikel 1 - Lesuren 
1. Een lesuur duurt zestig minuten, waarvan vijftig minuten les en tien minuten pauze voor de trainer voor overleg met spelers/ouders, lunch en bijhouden administratie. Gedurende deze tien minuten heeft de cursist de beschikking over een baan. In het geval van privéles zal de trainer zijn/haar pauze inkorten tot maximaal vijf minuten.
2. Indeling van de lesgroepen is voorbehouden aan de trainer.
3. Er wordt getracht zoveel mogelijk in gelijkwaardige groepen te trainen.
4. De lestijden en beschikbaarheid van de baan wordt in overleg met de vereniging vastgesteld.
5. Mocht de cursist niet aanwezig kunnen zijn bij de tennisles, dan voor aanvang van de tennisles graag afmelden door middel van een WhatsApp berichtje of een telefoontje. 
6. Privé trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt het lesgeld in rekening gebracht.

Artikel 2 - Inhalen lessen 
1. Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
2. Alle uitgevallen lessen door weersomstandigheden worden één op één ingehaald. Aan het begin van de lessenreeks worden meerdere inhaaldagen gecommuniceerd. Als de cursist niet beschikbaar is op de aangegeven inhaaldagen, wordt er geen lesgeld terugbetaald. 
3. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan B.K. Racketsport besluiten om inhaal lessen te geven in de vorm van een clinic.
4. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.

5. Een door weersomstandigheden afgebroken tennisles die voor 50% gegeven is, wordt als gegeven beschouwd.
6. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald.

Artikel 3 - Aanmelden lessen
1. Als u lessen afneemt bij B.K. Racketsport, gaat B.K. Racketsport ervan uit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. De algemene voorwaarden zijn te vinden op: https://www.bkracketsport.nl/algemenevoorwaarden
2. U dient lid te zijn van de vereniging als u tennislessen volgt bij deze vereniging. Een uitzondering hierop is de mogelijkheid om in overleg met B.K. Racketsport €5,- per uur voor de baanhuur te betalen, boven op de kosten van de tennisles. Dit geld gaat naar de vereniging ter compensatie voor de leden die op dat uur geen gebruik kunnen maken van de banen. 
3. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
4. Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan voor het volledige cursusgeld.
5. Na inschrijving vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. In het geval van een blessure of een andere reden waardoor de cursist de lessen niet meer kan volgen, blijft de betalingsverplichting staan. In overleg met de trainer is het mogelijk dat de verhinderde cursist een vervanger zoekt voor de overgebleven lessen. De communicatie en facturatie blijft via de verhinderde cursist verlopen.
6. Bij de indeling van de lessen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de op het inschrijfformulier opgegeven tijden en voorkeuren.
7. U kunt zich tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgave van reden. Doet u dit niet, dan blijft de betalingsverplichting staan. 

Artikel 4 - Betaling
1. Het lesgeld dient binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden de administratiekosten (€ 5,00 per herinnering) bij de cursist in rekening gebracht.
2. In geval van blessures, ziekte of verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
3. Bij een niet tijdige betaling zal het bedrag (restant) verschuldigd en direct opeisbaar zijn.
4. Indien na de betalingsherinneringen niet het verschuldigde bedrag tijdig is ontvangen, kan een juridische invordering plaatsvinden waarvan zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist komen. 

5. De trainer behoudt zich het recht voor bij een niet tijdige betaling de cursist niet toe te laten in de lessen.
6. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
1. B.K. Racketsport en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
2. B.K. Racketsport behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen.

3. Alle informatie over de lesduur en lestarieven zijn onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. B.K. Racketsport heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar cursisten hiervan op de hoogte brengen.


Artikel 6 - Privacywetgeving
1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en beheerd door B.K. Racketsport. Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat u de privacyverklaring op de website gelezen heeft. 

2. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden geeft u B.K. Racketsport het recht om: uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) te delen met de vereniging waar u de lessen volgt t.b.v. ledenadministratie.
3. Georganiseerde activiteiten (met beeldmateriaal) te delen via social media ter promotie en reclame van de organisatie.

Mocht u het niet eens zijn met artikel 6, dan wordt u verzocht een mail te sturen naar: info@bkracketsport.nl

bottom of page